Miesięczne archiwum: Styczeń 2016

Relacja z panelu

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zorganizowało w dniu 12 grudnia 2015 roku panel dyskusyjny dotyczący współpracy nauki z biznesem, który odbył się w Szkole Głównej Handlowej w ramach V Zjazdu PDNHiS.

panel2

W panelu udział wzięli zaproszeni goście reprezentujący świat nauki, biznesu i prawa oraz instytucje wpierające naukowców w komercjalizowaniu badań: dr hab. prof. SGH Andrzej Zybała (Kolegium Ekonomiczno – Społeczne SGH), dr hab. Jakub Brdulak (Katedra Rozwoju Kapitału Ludzkiego SGH), Marcin Poznań (Science PR), dr Beata Zbarachewicz (Wydział Prawa i Administracji UKSW), Michał Żołubak (Kancelaria MZKA Legal), Mariusz Kusion (Stowarzyszenie Rozwoju Karier Doktorantów i Doktorów PolDoc), dr Jarosław Filip Czub i Sebastian Dłuski (Wydział Dziennikarstwa i Nauk Politycznych UW), Iwona Lasocińska (DB Schenker Logistics). Panel prowadziła Dorota Sys (PDNHiS, WT UKSW).

Spotkanie skoncentrowane było wokół kilku tematów: użyteczność badań z zakresu nauk humanistycznych i społecznych dla przemysłu i biznesu, współpraca naukowiec – przedsiębiorca, możliwości i instrumenty prawne oraz wsparcie uczelni w procesie komercjalizacji, promocja badań własnych i osoby naukowca, bariery i trudności towarzyszące doktorantom i młodym naukowcom chcącym transferować swoje osiągnięcia badawcze.

Podczas panelu Mariusz Kusion (PolDoc) zaprezentował przepisy dotyczące komercjalizacji badań wprowadzone w 2011 roku nazywając je „kolanowymi”. Nowelizacja Prawa o szkolnictwie wyższym w 2014 r. doprecyzowała szereg kwestii związanych z komercjalizacją wiedzy, co wpłynęło pozytywnie na jakość tychże regulacji, niemniej znowelizowane przepisy w podanej ustawie odnoszą się tylko do pracowników uczelni (nie wszyscy doktoranci nimi są), a nadto w praktyce odnoszą się przede wszystkim do komercjalizacji wiedzy z zakresu nauk ścisłych. Przedstawione zostały różne ścieżki transferowania wiedzy: bezpośrednie, pośrednie, umowy transferowe i wdrożeniowe. W tym kontekście paneliści zwrócili uwagę na problem zachowania poufności, który może stać się barierą podczas prowadzenia badań związanych z konkretnymi podmiotami gospodarczymi, gdyż zaistnieć może konflikt interesów pomiędzy młodym naukowcem, który powinien publikować wyniki badań, a firmą/instytucją niechętną do ujawnienia danych zebranych podczas analiz.

Marcin Poznań (Science PR) zachęcał do prowadzenia działań promocyjnych badań własnych, szczególnie wtedy, gdy mogą one mieć znaczenie dla społeczeństwa. Dobra promocja pomoże pozyskać partnerów wdrożeniowych lub otrzymać zlecenia kolejnych badań. Posłużyć się można instrumentami, jakie oferuje uczelnia – Biuro Prasowe, Biuro Marketingu, Biuro Karier, Dział PR. Istnieje także możliwość podejmowania samodzielnych działań, szczególnie w Internecie, lub skorzystania z usług profesjonalnych firm. Zachęcano uczestników spotkania do korzystania z internetowych baz informacji, jak np. portal Krajowego Punktu Kontaktowego Programów Badawczych, gdzie znaleźć można partnerów do współpracy lub ogłoszenia o projektach, do których poszukiwani są humaniści lub reprezentanci nauk społecznych.

Przedstawiciele nauk humanistycznych i społecznych (także doktoranci) mogą przekazać do biznesu i przedsiębiorstw know-how, czyli konkretną wiedzę, doświadczenia i rozwiązania wynikające z badań, a także tzw. umiejętności miękkie, których często brakuje w wielu firmach. Potrzebni są zatem humaniści – osoby posiadające umiejętności społeczne i komunikacyjne. Innowacyjność zakłada bowiem otwartość człowieka i budowanie pozytywnych relacji.

Dorota Sys (UKSW)
Joanna Tomaszewska (UWr)
12347617_1203592172991014_8279814012570657958_n11140076_1203592376324327_5481200356302854187_n 12316544_1203592189657679_6588935102318461746_n 12342493_1203592439657654_3916169994601180999_n 12347641_1203592389657659_1323446233012680915_n 12347980_1203592302991001_82063420605869319_n

V Zjazd PDNHiS

12347976_1203475939669304_7452968025176510220_n12 grudnia 2015 r. na Uniwersytecie Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie odbył się V Zjazd Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych. Podczas spotkania zwiększone zostało grono zrzeszonych uczelni poprzez przyjęcie nowego członka – Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej. W wyniku rezygnacji Marty Dobrzyckiej (SGH) nową wiceprzewodniczącą Porozumienia została Joanna Tomaszewska reprezentująca Uniwersytet Wrocławski.

Podczas obrad podsumowane zostały działania podejmowane w ostatnim czasie, m.in. panel Nauki Humanistyczne i Społeczne w Modelach Studiów Doktoranckich podczas Konferencji Model Funkcjonowania Studiów Doktoranckich oraz pracę w komisji ds. humanistyki i nauk społecznych przy KRD. Uczestnicy zjazdu podjęli dyskusję nad aktualnymi problemami doktorantów nauk humanistycznych i społecznych zdiagnozowanymi podczas badania przeprowadzonego w poprzednim roku akademickim. Wspólnie poszukiwali rozwiązań problemów związanych z finansowaniem badań młodych naukowców z zakresu nauk humanistycznych i społecznych,programem studiów doktoranckich, relacjami z promotorem oraz nadużyciami w procesie rekrutacyjnym. Kolejna część obrad przekształciła się w panel wymiany informacji i transferu dobrych praktyk pomiędzy samorządami zrzeszonymi w Porozumieniu.

Ostatnią częścią zjazdu był panel dyskusyjny Nauki humanistyczne i społeczne we współpracy z biznesem, podczas którego zaproszeni goście, reprezentujący świat nauki i biznesu, przybliżyli uczestnikom spotkania teoretyczne i praktyczne zasady współpracy w zakresie transferu wiedzy i wdrażania wyników badań w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Organizatorami zjazdu były trzy warszawskie uczelnie: Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Handlowa i Akademia Pedagogiki Specjalnej. Kolejny zjazd odbędzie się w drugiej połowie lutego w Poznaniu, na który zapraszamy doktorantów uczelni prowadzących studia doktoranckie z zakresu nauk humanistycznych i społecznych. Więcej informacji wkrótce.

12347976_1203475939669304_7452968025176510220_n12360420_1203476019669296_4213301675083841054_n12347617_1203592172991014_8279814012570657958_n12376522_495927707256924_1758237902985081043_n12376467_495927703923591_7939531591160177908_n12239861_495929840590044_1600280684234470680_n