Miesięczne archiwum: Luty 2017

[CALL FOR PAPERS] WYDŁUŻONY TERMIN!

[edit] !!!!! Na teksty czekamy do 20 maja! !!!!!

Drogie Doktorantki, Drodzy Doktoranci,

Z przyjemnością zapraszamy Was do współtworzenia pierwszej monografii naukowej PDNHiS!

Ogłaszamy nabór tekstów do publikacji:
STUDIA DOKTORANCKIE W OBSZARZE NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH W POLSCE.
Diagnoza stanu (nie) wiedzy, problemów oraz rekomendacje zmian

Planowana publikacja jest ściśle związana z toczącą się obecnie dyskusją dotyczącą reformy polskiego szkolnictwa wyższego. Jako przedstawiciele doktorantów oraz młodych naukowców z obszarów nauk humanistycznych i społecznych pragniemy zabrać głos w tejże debacie. Wyrażamy nadzieję, że osoby pracujące nad nowymi regulacjami prawnymi – wliczając w to przedstawicieli Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego oraz trzech, powołanych w tym celu zespołów – znajdą w naszych artykułach i raportach źródła cennych informacji i propozycji. Pragniemy, aby znalazły one odzwierciedlenie w przygotowywanej reformie szkolnictwa wyższego. Celem planowanej publikacji jest zaprezentowanie spektrum stanowisk doktorantów, posiadających doświadczenie zdobyte w pracy w organach samorządu oraz różnych porozumieniach branżowych lub lokalnych, na temat kierunku i ostatecznego kształtu tych aspektów reformy, które ściśle wiążą się z funkcjonowaniem studiów doktoranckich.

PROBLEMATYKA:
Artykuły wchodzące w skład mongrafii poświęconego tematyce studiów doktoranckich w Polsce z obszarów nauk humanistycznych i społecznych będą koncentrować się wokół czterech problemów, które jednocześnie wyznaczać będą części planowanej publikacji. Są to:
1. Raporty z badań dotyczących funkcjonowania studiów doktoranckich w Polsce oraz artykuły próbujące zdiagnozować określony wycinek funkcjonowania studiów doktoranckich i/lub ich społeczny odbiór.
2. Artykuły opisujące nadużycia, naruszenia etyki zawodowej naukowca, a w skrajnych przypadkach patologii dotykającej środowisko doktorantów. Mamy tu na myśli m.in. nieuczciwość niektórych procesów recenzyjnych czy przykłady nierzetelności prowadzonych badań i refleksji naukowej itp.
3. Próby zwrócenia uwagi na związek pomiędzy polityką stypendialną, grantową itp. a stanem naszej wiedzy na temat doktorantów (np. motywacje podjęcia studiów doktoranckich, zaangażowanie w pracę naukową itp.) oraz konsekwencji pojawiąjących się nieprawidłowości.
4. Rekomendacje zmian w funkcjonowaniu studiów doktoranckich w Polsce.

Zapraszamy do nadsyłania tekstów do 15 maja 2017 r. (nowy termin!) na adres publikacjapdnhis@gmail.com

Wcześniej kierować do nas można propozycje tematów artykułów.
Pobierz szczegółową informację