Badanie

Badanie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych 2016

Badanie doktorantów prowadzone przez PDNHiS ma na celu diagnozę stanu studiów doktoranckich w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Jest to priorytetowy projekt Porozumienia, gdyż w oparciu o jego wyniki podejmowane będą kolejne działania na rzecz społeczności doktorantów.

Ankieta jest pierwszym badaniem skierowanym bezpośrednio do doktorantów tych nauk i ma na celu zidentyfikowanie aktualnych problemów uczestników studiów trzeciego stopnia oraz zalet i wad ich życia doktoranckiego. Ze względu na inną specyfikę studiów doktoranckich ankieta nie dotyczy doktorantów Instytutów PAN i innych instytutów badawczych.

Ankieta podzielona jest na kilka obszarów tematycznych, badamy m.in.:

  • aktywność naukową;
  • mobilność;
  • kwestie związane z dydaktyką;
  • finansowanie badań;
  • aktywność organizacyjną;
  • relacje z opiekunem naukowym, promotorem oraz innymi osobami ze środowiska akademickiego (kadrą naukową, administracją, studentami);
  • motywacje do podjęcia studiów doktoranckich;

Wyniki zostaną przedstawione zbiorczo w formie danych statystycznych. Zebrane informacje pozwolą na wypracowanie wspólnego stanowiska w celu poprawy jakości kształcenia. Planowany termin zakończenia prac związanych z badaniem i opracowania raportu to 30 września 2016 roku.

UWAGA!  Jeśli z danej uczelni 10% doktorantów wypełni ankietę, to zespół badawczy zobowiązuje się do przesłania Przewodniczącemu Samorządu Doktorantów danej uczelni lub osobie odpowiedzialnej, zbiorczej tabeli z wynikami ankiet, które mogą posłużyć do wewnętrznego użytku. Proponujemy, aby każda uczelnia wybrała jednego przedstawiciela, który będzie miał stały kontakt z zespołem badawczym w celu koordynowania ankiety w ramach uczelni. Zespół badawczy zastrzega sobie wyłączność w publikowaniu wyników. Kontakt: ankieta@pdnhis.edu.pl

Ponadto, w czasie trwania badania będzie organizowany cykliczny konkurs dla doktorantów, którzy będą wypełniali ankiety. W każdym tygodniu odbędzie się losowanie nagród – nagrodami będą gadżety uczelni organizujących badania.
Zachęcamy zatem wszystkich doktorantów nauk humanistycznych do udziału w anonimowej ankiecie. Można ją wypełnić poniżej lub klikając w link:  http://pdnhis.ankietaplus.pl

Członkowie zespołu ds. badań PDNHiS:
Dorota Sys (UKSW) – Koordynator projektu
Natalia Cybis (UKSW)
– Koncepcja ankiety
Andrzej Cudo (KUL) – Opracowanie statystyczne wyników badań
Przemysław Fordymacki (UO) – Promocja wydarzenia; Kontakt z porozumieniami doktoranckimi
Krystyna Heland – Kurzak (APS) – Koordynacja promocji ankiet na uczelniach
Filip Leszczyński (UAM) – Przygotowanie listy mailingowej
Magdalena Mazur (USz) – Wprowadzenie ankiety na platformę
Joanna Tomaszewska (UWr) – Promocja wydarzenia; kontakt z wydziałami i instytutami
Kontakt z autorami badania: ankieta@pdnhis.edu.pl

Ankieta+ profesjonalna platforma do tworzenia ankiet i samodzielnego prowadzenia badań w internecie.