Doktoranckie konsultacje projektu Ustawy 2.0!

W związku z ogłoszonymi konsultacjami najważniejszej ustawy dla uczelni wyższych – nowej ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym – Ustawa 2.0, ogłaszamy, za Krajową Reprezentacją Doktorantów, szerokie konsultacje ze środowiskiem doktoranckim i zapraszamy do dyskusji nad ustawą!

Na Wasze uwagi KRD czeka do dnia 9 października 2017 roku!!! Wszelkie sugestie/głosy w dyskusji prosimy przesyłać na adres grupy roboczej KRD ds. Ustawy 2.0. w której pracach biorą udział również nasi przedstawiciele: Joanna Tomaszewska, Małgorzata Wesołowska oraz Katarzyna Wierzbicka, USTAWA@KRD.EDU.PL. Zostaną one poddane analizie oraz przedyskutowane w dalszym procesie opracowywania stanowiska Krajowej Reprezentacji Doktorantów do projektu ustawy.

Celem łatwiejszego procedowanie prosimy o przesyłanie uwag uporządkowanych w następujący sposób:

  • Przytoczenie przepisu z projektu Ustawy (jeśli odnosimy się do aktualnego brzmienia);
  • Uzasadnienie konieczności/zasadności zmiany;
  • Proponowane zmodyfikowane brzmienie lub propozycja wprowadzenia nowego przepisu.

W załączeniu raport z podsumowania prac Zespołu Roboczego ds. Opracowania doktoranckich założeń do Ustawy 2.0 .

Projekt Ustawy 2.0 wraz z ustawą wprowadzającą i analizą skutków regulacji znajduje się pod adresem: http://konstytucjadlanauki.gov.pl/pobierz-projekt