Category Archives: Prelegenci

Prelegenci

 

WYKŁAD INAUGURACYJNY


prof strelau
Prof. dr hab. Jan Strelau
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej
Profesor Jan Strelau (ur. 30 maja 1931 w Gdańsku), polski psycholog znany w skali międzynarodowej ze swoich badań nad temperamentem. Od 1957 do 2001 jego kariera naukowa związana była z Uniwersytetem Warszawskim, a od roku 2001 z Szkołą Wyższą Psychologii Społecznej, gdzie był pierwszym dziekanem Wydziału Psychologii, w latach 2002-2009 prorektorem ds. nauki, a obecnie pełni funkcję Przewodniczącego Rady Powierniczej. Prof. Strelau założył w Uniwersytecie Warszawskim pierwszą w Polsce Katedrę Psychologii Różnic Indywidualnych oraz stworzył w tymże Uniwersytecie Interdyscyplinarne Centrum Genetyki Zachowania. Był pierwszym przewodniczącym Europejskiego Towarzystwa Psychologii Osobowości (1984-1988) a także przewodniczył Międzynarodowemu Towarzystwu Psychologii Różnic Indywidualnych (1993-1995). Był również wiceprezydentem Międzynarodowej Unii Nauk Psychologicznych (IUPsyS; 1996-2000) oraz wiceprezesem Polskiej Akademii Nauk (2002-2006). Jest członkiem Europejskiej Akademii Nauk (Academia Europaea), członkiem rzeczywistym Polskiej Akademii Nauk i członkiem zagranicznym Fińskiej Akademii Nauk i Literatury. Otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Gdańskiego, Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu oraz Państwowego Uniwersytetu Nauk Humanistycznych w Moskwie. źródło www.swps.pl

PRZYSZŁOŚĆ NAUK HUMANISTYCZNYCH I SPOŁECZNYCH


Buchowski_zdjecie
Prof. dr hab. Michał Buchowski
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Profesor antropologii społecznej na UAM w Poznaniu i EUV we Frankfurcie n. Odrą. Dyrektor Instytutu Etnologii i Antropologii Kulturowej oraz Centrum Badań Migracyjnych na UAM. Stypendysta British Council, Fulbrighta, Commonwealth Center, Humboldta, Kościuszki i Collegium Budapest. Profesor wizytujący na uniwersytetach Kansas, Rutgers, Columbia i Warszawskim. Zajmował się teorią antropologii, systemami światopoglądowymi i „postsocjalizmem”. Pracuje nad zagadnieniami migracji, wielokulturowości oraz futbolu. Opublikował wiele artykułów w międzynarodowych czasopismach i pracach zbiorowych. Redaktor siedmiu prac zbiorowych. Autor m.in. takich książek, jak Magia i rytuał (1993), The Rational Other (1997), Rethinking Transformation (2001), Zrozumieć Innego (2004) i Etnologia polska: historie i powinowactwa (2012).
filipowicz
Prof. dr hab. Stanisław Filipowicz
Uniwersytet Warszawski / Polska Akademia Nauk
Absolwent Uniwersytetu Warszawskiego (Wydział Prawa i Administracji). Profesor nauk humanistycznych, profesor zwyczajny Uniwersytetu Warszawskiego. Historyk myśli politycznej. W Instytucie Nauk Politycznych Uniwersytetu Warszawskiego kieruje Zakładem Historii Myśli i Ruchów Społecznych. Dziekan Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych PAN. Główne obszary zainteresowania – tradycja liberalna, oświeceniowe modele racjonalności politycznej i ich erozja. Demokracja w fazie galimatiasu związanego z erozją wzorców Oświecenia.
prof. koczanowicz
Prof. dr hab. Leszek Koczanowicz
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
Leszek Koczanowicz, politolog, filozof, psycholog. Profesor w Szkole Wyższej Psychologii Społecznej (Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu). Ukończył psychologię (1977) i filozofię (1980) na Uniwersytecie Wrocławskim. Główne obszary badań: filozofia współczesna, filozofia nauk społecznych, teoria społeczna, amerykański pragmatyzm. Najważniejsze publikacje książkowe: Politics of Time: Dynamics of Identity in Post-Communist Poland (2008, wyd. pol. Polityka czasu. Dynamika tożsamości w postkommunistycznej Polsce, 2009); Lęk nowoczesny. Eseje o demokracji i jej adwersarzach (2011); Współczesna filozofia społeczna. Rozmowy i eseje o społeczeństwie obywatelskim i etyce demokracji (współautor, 2012); Politics of Dialogue: Non-Consensual Democracy and Critical Community (2015, wyd. pol. Polityka dialogu. Niekonsensualna demokracja i wspólnota krytyczna, PWN 2015).
nycz
Prof. dr hab. Ryszard Nycz
Uniwersytet Jagielloński / Instytut Badań Literackich PAN
Teoretyk i historyk nowoczesnej literatury i kultury, prof. zwyczajny w UJ i IBL PAN. Kierownik Katedry Antropologii Literatury i Badań Kulturowych i kierownik studiów doktoranckich WP UJ. Przewodniczący ogólnopolskiej Konferencji Kierowników Filologicznych Studiów Doktoranckich i kierownik Transdyscyplinarnej Szkoły Letniej dla doktorantów. Przewodniczący Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki przy MNiSW. Autor ponad 170 publikacji, w tym 5 książek: Sylwy współczesne, Tekstowy świat, Język modernizmu, Literatura jako trop rzeczywistości, Poetyka doświadczenia. Promotor 19 doktoratów. Laureat Programu „Mistrz” FNP (2002-2005), aktualnie kieruje 2 grantami dot. nowej, innowacyjnej humanistyki (NPRH, NCN), Członek korespondent PAN i PAU, doktor honoris causa Uniwersytetu Opolskiego.
Ks. prof. dr hab. Andrzej Szostek
Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II / Narodowe Centrum Nauki 
Urodzony 9 XI 1945 w Grudziądzu, pracownik naukowo-dydaktyczny w KUL. Autor m. in.: Der Streit um den Menschen (wraz z K. Wojtyłą, T. Styczniem), Kevelaer 1979, Normy i wyjątki, Lublin 1980, Natura – rozum – wolność, Rzym 1990, Wokół godności, prawdy i miłości, Lublin 1998, Pogadanki z etyki, Częstochowa 2008, Śladami myśli świętego, Lublin 2014 oraz ponad 200 artykułów. Główne kierunki zainteresowań: podstawy etyki normatywnej, personalizm etyczny, racjonalność w etyce, problematyka sumienia, etyka życia, miłości i zaangażowania społecznego, etyka w nauce oraz myśl antropologiczno – etyczna Karola Wojtyły/Jana Pawła II. W latach: 1998-2004 rektor KUL, obecnie członek m. in. Papieskiej Akademii Pro vita, Rady Naukowej Narodowego Centrum Nauki, Zespołu Premiera ds. nagród za wybitne prace naukowe.

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE W MODELU SZKOLNICTWA WYŻSZEGO
W POLSCE


Dominik Antonowicz-fotAndrzej Romański_1
Dr Dominik Antonowicz
Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu
Doktor socjologii, pracownik Instytutu Socjologii UMK w Toruniu. Stypendysta rządu brytyjskiego, laureat programów START i KOLUMB Fundacji na rzecz Nauki Polskiej oraz Sprawne Państwo E&Y. Studiował oraz pracował na Uniwersytecie w Birmingham (UK), a roczny staż podoktorski odbył w Center of Higher Education Policy Studies (CHEPS) na Uniwersytecie w Twente (NL). W latach 2008-2009 był doradcą minister Barbary Kudryckiej, obecnie jest członkiem KEJN. Specjalizuje się w badaniach nad szkolnictwem wyższym, jest autorem kilkudziesięciu prac naukowych w tym obszarze.
Prof. UWr dr hab. Marcin Cieński
Uniwersytet Wrocławski
Dr hab., profesor UWr., dziekan Wydziału Filologicznego Uniwersytetu Wrocławskiego. Pracuje w Instytucie Filologii Polskiej, członek Rady Naukowej IBL PAN, Komitetu Nauk o Literaturze PAN oraz redakcji „Wieku Oświecenia”. Historyk literatury, komparatysta, zajmuje się literaturą XVIII wieku oraz współczesną. Opublikował m.in.: „Pejzaże oświeconych. Sposoby przedstawiania krajobrazu w literaturze polskiej w latach 1770-1830”, Wrocław 2000; „Fredro”, (seria „A to Polska właśnie…”); „Humanizm polski i wspólnoty: naród – społeczeństwo – państwo – Europa” (red. nauk.), Warszawa 2010, „Literatura polskiego oświecenia wobec tradycji i Europy. Studia”, Kraków 2013; był redaktorem naukowym polskiego tłumaczenia „Literatury Europy. Historii literatury europejskiej”.
grobler
Prof. dr hab. Adam Grobler
Uniwersytet Opolski
Prof. dr hab. Adam Grobler (ur. 1949) jest dyrektorem Instytutu Filozofii Uniwersytetu Opolskiego i wiceprzewodniczącym Komitetu Nauk Filozoficznych PAN. Zajmuje się metodologią nauk, teorią poznania, filozofią analityczną i dydaktyką filozofii. W wolnym czasie gra w brydża sportowego. Wdowiec (2006), w powtórnym związku (od 2010), ojciec czwórki dzieci (1980, 1983, 1984, 1989) i dziadek, jak na razie, pięciorga wnucząt. Mieszka w Krakowie. http://adam-grobler.w.interia.pl, adam_grobler@interia.pl.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prof. dr hab. Marek Wilczyński
Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie
Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego, od 1985 zatrudniony w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie – obecnie Uniwersytet Pedagogiczny im. KEN w Krakowie. Habilitowany w 2001, profesor tytularny od 2013. Czynny nauczyciel mianowany (praca w krakowskich liceach, równolegle z pracą w uczelni) W okresie 2006 – 2013 członek Zespołu Ekspertów Bolońskich MNiSW biorący udział w licznych seminariach „bolońskich” z referatami w zakresie QA, KRK, LO, LLP, RPL, Erasmus. Członek Polskiego Towarzystwa Historycznego, Arbeitsgruppe geschichte  PNWM, Komisji Filologii Klasycznej PAU, Komisji Bizantynistycznej PTH. Obszar zainteresowań badawczych – historia późnego antyku i wczesnego Bizancjum, wczesna historia ludów germańskich. Zajęcia akademickie: historia starożytna, dydaktyka szkoły wyższej, niemcoznawstwo, dydaktyka miejsc pamięci.

EWALUACJA, PARAMETRYZACJA I FINANSOWANIE HUMANISTYKI
I NAUK SPOŁECZNYCH
: RÓŻNE MODELE


jerzy_brzezinski
Prof. dr hab. Jerzy Brzeziński
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu / Polska Akademia Nauk
Absolwent psychologii (UAM – 1972 r.), czł. rzecz. PAN, czł. Prezydium PAN; prof. zwycz. w Instytucie Psychologii UAM w Poznaniu (dyrektor od 1999 r.). Jest członkiem Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów, członkiem Komitetu Psychologii PAN, redaktorem naczelnym kwartalnika PAN Nauka oraz serii wydawniczej (Wyd. Nauk. Scholar): Wykłady z psychologii. Zainteresowania naukowe: filozofia nauki, metodologia psychologii, diagnostyka psychologiczna, psychometria, naukometria, etyka zawodu psychologa. Jest autorem licznych prac z zakresu metodologii (w tym wielokrotnie wznawianej Metodologii badań psychologicznych oraz Badań eksperymentalnych w psychologii i pedagogice), psychometrii, diagnostyki psychologicznej, zastosowań metod statystycznych w badaniach społecznych, etyki zawodu psychologii oraz naukoznawstwa. Doktor honoris causa Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy i Uniwersytetu Gdańskiego. Odznaczony Krzyżem Oficerskim Orderu Odrodzenia Polski.
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
Prof. UKSW dr hab. Jan Cieciuch
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Profesor nadzwyczajny w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie. Zajmuje się psychologią osobowości w kontekście również rozwojowym i międzykulturowym. Jest autorem lub współautorem kilkudziesięciu artykułów naukowych, w tym ponad 20 w czasopismach z Impact Factor (m. in. Journal of Personality and Social Psychology, Journal of Personality Assessment, Review of General Psychology, British Journal of Psychology, Public Opinion Quarterly, Annual Review of Sociology i wielu innych). Laureat Nagrody Teofrasta za najlepszą naukowa książkę psychologiczną w 2013 r. Członek Komitetu Psychologii Państwowej Akademii Nauk.
Dr Emanuel Kulczycki
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Filozof, komunikolog i bloger (“Warsztat badacza”). Prowadzi warsztaty i seminaria z komunikacji naukowej. Pracuje w Instytucie Filozofii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Członek Rady Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki, Zespołu specjalistycznego do oceny czasopism naukowych w MNiSW, IV kadencji Rady Młodych Naukowców, Krajowej Rady Bibliotecznej przy MKiDN oraz Komitetu Nauk Filozoficznych PAN (Komisja ds. badań w zakresie filozofii i ich upowszechniania).
BD01
Prof. dr hab. Bogusław Śliwerski
Akademia Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie
Pedagog, profesor zwyczajny Wydziału Pedagogicznego Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie i Wydziału Nauk Pedagogicznych Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie; doctor honoris causa Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, profesor honorowy Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie, przewodniczący Komitetu Nauk Pedagogicznych PAN, przewodniczący Sekcji I Nauk Humanistycznych i Społecznych Centralnej Komisji do Spraw Stopni i Tytułów; członek zwyczajny Łódzkiego Towarzystwa Naukowego oraz honorowy przewodniczącym Łódzkiego Towarzystwa Pedagogicznego. Wypromował 13 doktorów nauk humanistycznych w dyscyplinie pedagogika. Wydał ponad 60 monografii naukowych oraz ponad 700 artykułów naukowych i popularnonaukowych w recenzowanych czasopismach i monografiach zwartych. Zainteresowania naukowe: pedagogika ogólna, filozoficzne i teoretyczne podstawy wychowania, pedagogika porównawcza, alternatywna, andragogika i pedagogika (wczesno)szkolna. Od 2007 r. prowadzi blog: www.sliwerski-pedagog.blogspot.com  
Prof. dr hab. Barbara Tuchańska
Uniwersytet Łódzki 
Filozof specjalizujący się w epistemologii, filozofii nauki oraz filozofii kultury. Autorka książki „Dlaczego prawda? Prawda jako wartość w sztuce, nauce i codzienności” (2012, Wydawnictwo Poltext). Najnowsze artykuły: Nature and culture in hermeneutic culturalism, „Prace Kulturoznawcze”, t. XIV z. 1, 2012; Nauka a codzienność, „Nauka”, 2014, nr. 3; Ontologia kulturowa: zarys konstrukcji, An Online Journal of Philosophy „Diametros”, 2014, nr. 41; Ontologia kulturowa: kulturowość bycia, An Online Journal of Philosophy „Diametros”, 2014, nr. 42. Kierownik Katedry Filozofii Współczesnej Uniwersytetu Łódzkiego i członek Rady Głównej Nauki i Szkolnictwa Wyższego.
Dr Krystian Szadkowski
Centrum Studiów nad Polityką Publiczną, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu
Adiunkt w Instytucie Filozofii UAM, badacz w Centrum Studiów nad Polityką Publiczną UAM oraz sekretarz Katedry UNESCO Badań Instytucjonalnych i Polityki Szkolnictwa Wyższego. Redaktor naczelny czasopisma naukowego „Praktyka Teoretyczna”. Jesienią, nakładem Wydawnictwa Naukowego PWN, ukaże się jego książka „Uniwersytet jako dobro wspólne. Podstawy krytycznych badań nad szkolnictwem wyższym” (2015).

NAUKI HUMANISTYCZNE I SPOŁECZNE JAKO KLUCZOWY CZYNNIK
W ROZWOJU CYWILIZACJI


Prof. dr hab. Paweł Boski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
Inicjator psychologii międzykulturowej w Polsce. Kierownik Katedry Psychologii Międzykulturowej SWPS w Warszawie (od 1997 roku) i w IP PAN (1994-2014).  Autor wielokrotnie nagradzanego podręcznika Kulturowe Ramy Zachowań Społecznych (PWN, 2009). Pracował piętnaście lat na uczelniach Nigerii, Kanady i USA. W XXI wieku, liczne kontakty/wykłady w uniwersytetach europejskich, partnerach ERASMUSa. Naukowiec o międzynarodowej renomie, z-ca redaktora naczelnego, członek komitetów redakcyjnych Journal of Cross-Cultural Psychology, International Journal of Intercultural Relations. Autor wielu prac z zakresu psychologii akulturacji, wartości i tożsamości kulturowej w literaturze światowej.
Prof. dr hab. Maciej Dymkowski
Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej, Wydział Zamiejscowy we Wrocławiu
W 1997 roku uzyskał tytuł profesora, od 2003 roku jest profesorem zwyczajnym w SWPS we Wrocławiu, gdzie kieruje Katedrą Psychologii Historycznej i Politycznej. Jego zainteresowania naukowe koncentrują się na problematyce przydatności wiedzy psychologicznej w interpretacjach historycznych oraz wykorzystywaniu materiałów historycznych w sprawdzianach uniwersalności teorii psychologicznych, jak również na meta-teoretycznych zagadnieniach psychologii społecznej. Do najważniejszych książek jego autorstwa należą: „Samowiedza w okowach przywdziewanych masek” (Warszawa 1996), „Między psychologią a historią. O roli złudzeń w dziejach” (Warszawa 2000) i „Wprowadzenie do psychologii historycznej” (Gdańsk 2003).
SONY DSC
Prof. dr hab. Andrzej Rychard
Polska Akademia Nauk
Socjolog, dyrektor Instytutu Filozofii i Socjologii PAN, członek Komitetu Socjologii PAN, wykładowca i visiting profesor na wielu uniwersytetach zagranicznych. Zajmuje się socjologią instytucji i socjologią postkomunistycznej transformacji, często komentuje wydarzenia w mediach polskich i zagranicznych. Wśród ostatnich publikacji: Legitymizacja. Nieustający kryzys w zmieniających się warunkach? (współredakcja), Wydawnictwo IFiS PAN, Warszawa, 2010, Legacy of Polish Solidarity: Social Activism, Regime Collapse, and Building a New Society (współredakcja), Peter Lang, Franfurt am Main, 2015.
Prof. dr hab. Tadeusz Sławek
Uniwersytet Śląski
Tadeusz Sławek, polonista i anglista, absolwent UJ, profesor w Katedrze Literatury Porównawczej w Uniwersytecie Śląskim. W latach 1996-2002 rektor tegoż uniwersytetu. Publikacje z zakresu historii i teorii literatury, pogranicza nauk społecznych i filozofii. Wraz z kontrabasistą Bogdanem Mizerskim autor esejów na głos i kontrabas.
Ks. prof. dr hab. Tomasz Stępień
Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie
Urodzony w 1969 r. w Warszawie, kapłan Archidiecezji Warszawskiej, doktor habilitowany filozofii, profesor UKSW w Warszawie. Historyk filozofii, kierownik Katedry Filozofii Religii na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie, wykładowca Papieskiego Wydziału Teologicznego w Warszawie. Jego zainteresowania badawcze koncentrują się przede wszystkim wokół wzajemnych relacji filozofii i teologii, wiary i rozumu, pogańsko-chrześcijańskiego dialogu w późnej starożytności, antropologii filozoficznej, jak również filozofii mistyki. Opublikował między innymi: Jednia i egzystencja. Filozoficzne aspekty egzystencjalne w Traktatach Teologicznych o Trójcy Świętej Mariusza Wiktoryna (Warszawa 1998), Pseudo-Dionizy Areopagita chrześcijanin i platonik. Polemiczne aspekty Corpus Dioysiacum w kontekście mowy św. Pawła na Areopagu (Dz 17, 22-31) (Warszawa 2010), Wprowadzenie do antropologii filozoficznej św. Tomasza z Akwinu (Warszawa 2014).

WYKŁAD NA ZAKOŃCZENIE KONFERENCJI

 Piotr Voelkel
Przedsiębiorca, inżynier z wykształcenia, znawca sztuki i promotor polskiego designu, mecenas wielu projektów kulturalnych i edukacyjnych. Współwłaściciel Grupy Kapitałowej Vox – firm z branży wykończenia i aranżacji wnętrz. Założyciel School of Form – pierwszej w Polsce międzynarodowej uczelni wyższej projektowania. Program studiów oparty jest na autorskim programie Lidewij Edelkoort. Współzałożyciel Szkoły Wyższej Psychologii Społecznej oraz Collegium Da Vinci (dawnej Wyższej Szkoły Nauk Humanistycznych i Dziennikarstwa). Współtwórca Concordia Design – centrum designu i kreatywności w Poznaniu. Założyciel Fundacji Vox-Artis Promocji Polskiej Sztuki Współczesnej. Prezes Wielkopolskiego Towarzystwa Zachęty Sztuk Pięknych, którego kolekcja współtworzy stałą ekspozycję sztuki współczesnej w poznańskim Muzeum Narodowym. Wszystkie swoje aktywności łączy pod wspólną ideą rozwoju zgodnego z potrzebami człowieka HUMAN TOUCH.