Strona główna

Porozumienie Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych zrzesza Uczelnie wyższe oraz instytuty naukowe i badawcze posiadające studia doktoranckie w obszarze nauk humanistycznych i społecznych.

Porozumienie jest inicjatywą mającą na celu:
a) Reprezentowanie zrzeszonych środowisk doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
b) Wymianę informacji i doświadczeń;
c) Realizowanie wspólnych przedsięwzięć naukowych i kulturalnych;
d) Podejmowanie współpracy z organizacjami doktoranckimi;
e) Rozwijanie i wspieranie samorządności doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
f) Promocję i aktywizację życia środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;
g) Wydawanie opinii w imieniu środowiska doktorantów nauk humanistycznych i społecznych;

 

Misja i strategia
Porozumienia Doktorantów Nauk Humanistycznych i Społecznych

 •  Zrzeszanie doktorantów nauk humanistycznych i społecznych
  Podstawowym celem PDNHiS jest stworzenie wspólnej platformy do wymiany doświadczeń i wzajemnej współpracy doktorantów nauk humanistycznych i społecznych w całej Polsce. W tym celu PDNHiS podejmuje działania zmierzające do włączenia w swoje struktury jak największej liczby uczelni i zapewnienia im jak najszerszej i sprawiedliwej reprezentacji. Poza formalnym uczestnictwem w strukturze PDNHiS, istnieje dodatkowy szereg możliwości włączenia się w jego działania – Porozumienie zaprasza do współpracy także studentów myślących o podjęciu studiów doktoranckich ww. obszarach, jak i ich absolwentów.

 

 • Wymiana doświadczeń
  Dzięki regularnie organizowanym przez PDNHiS zjazdom, spotkaniom i konferencjom, delegaci poszczególnych uczelni zrzeszonych oraz wszystkie osoby zainteresowane mają okazję do dyskusji i wymiany doświadczeń – zarówno na tematy merytoryczne związane z ich zainteresowaniami badawczymi, jak i administracyjne – dotyczące praktyki funkcjonowania ich uczelni.

 

 • Wzajemna współpraca i pomoc 
  Jednym z celów PDNHiS jest utworzenie warunków do wzajemnej współpracy i pomocy wśród doktorantów nauk humanistycznych i społecznych. Realizuje go poprzez włączanie się w inicjatywy innych uczelni oraz reagowanie na aktualne problemy, które się na nich pojawiają, przedstawiając swoje stanowisko w konkretnych sprawach. PDNHiS dysponuje także własną platformą internetową, na której umieszcza materiały cyfrowe, mogące stanowić pomoc zarówno w zakresie merytorycznym, dydaktycznym, grantowym, jak i mobilności dla doktorantów nauk społecznych i humanistycznych.

 

 • Promowanie nauk humanistycznych i społecznych
  PDNHiS w celu promowania nauk humanistycznych i społecznych, a także szerzenia wiedzy o nich:
  – organizuje konferencje tematyczne,
  – organizuje warsztaty, spotkania i dyskusje podczas zjazdów dla lokalnego środowiska doktorantów,
  – bierze udział w konferencjach i panelach organizowanych przez inne organizacje,
  – obejmuje patronatem inicjatywy mające tożsame cele.

 

 •  Prowadzenie badan i diagnoza kondycji studiów doktoranckich w obszarze nauk humanistycznych i społecznych
  PDNHiS prowadzi badania, którymi stara się objąć jak najbardziej reprezentatywną próbę, w celu diagnozy aktualnej kondycji studiów doktoranckich w obszarze nauk humanistycznych i społecznych. Śledzi także programy studiów na poszczególnych uczelniach. Na tej podstawie prezentuje wnioski i formułuje rekomendacje dla uczelni zrzeszonych.

 

 • Pomoc w pozyskiwaniu grantów na badania naukowe
  Oferta grantowa dla przedstawicieli nauk humanistycznych i społecznych jest węższa, niż dla innych obszarów nauki. Dlatego też PDNHiS umożliwia spotkania ze grantodawcami i instytucjami finansującymi naukę organizując spotkania informacyjne, warsztaty i szkolenia.

 

 •  Opiniowanie i zajmowanie stanowiska w sprawach dotyczących obszaru nauk humanistycznych i społecznych:
  Kierując się dobrem doktorantów PDNHiS zajmuje stanowisko w sprawach dotyczących :
  – kierunków rozwoju nauk humanistycznych i społecznych,
  – samorządności doktoranckiej
  – administracji uczelni, tj. związanych z funkcjonowaniem wydziałów i uczelni humanistycznych i społecznych,
  Swoje stanowisko PDNHiS prezentuje na szerokim forum, dzięki wykorzystaniu kanałów medialnych.

 

 •  Wspieranie organizacji ogólnodoktoranckich
  PDNHiS wspiera i uczestniczy w pracach Krajowej Reprezentacji Doktorantów i innych organizacjach zrzeszających doktorantów reprezentujących wszystkie obszary nauki.

oprac. Joanna Hetnarowicz (UW)